Alles over scheiden

Als u gaat scheiden zal het u misschien duizelen wat er allemaal geregeld moet worden. Nog afgezien van alle begrippen waar u mogelijk mee te maken krijgt. Onderstaand de meest voorkomende begrippen met een beknopte beschrijving.

ouderschapsplan

Sinds november 2008 verplicht op te stellen plan waarin onder andere de afspraken over de omgangsregeling, de zorgtaken, de vakanties voor de minderjarige kinderen zijn vastgelegd door de ouders.

echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is een document waarin alle relevante afspraken die u met elkaar gemaakt hebt zijn vastgelegd. Wordt bij het verzoekschrift tot echtscheiding gevoegd.

verzoekschrift

Het verzoekschrift is de aanvraag van het scheiden bij de rechtbank. Hierbij dient tenminste het ouderschapsplan (indien van toepassing) en het echtscheidingsconvenant gevoegd te worden.

duurzame ontwrichting
Om te kunnen scheiden moet er sprake zijn van duurzame ontwrichting. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden, dat het eigenlijk niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven of als tenminste een van de partners wil scheiden.

alimentatie

Wanneer u gaat scheiden wordt de partner- en kinderalimentatie berekend. Daarbij wordt gekeken naar de draagkracht van de alimentatiebetaler en de behoefte. Voor de partneralimentatie wordt gekeken naar de behoeftigheid en behoefte. De berekening geschiedt in de regel volgens de Trema-normen.

tremanormen

Een vaak gebruikte norm om alimentatie te berekenen. De normen worden jaarlijks aangepast aan de actuele situatie. Er kan van tremanormen worden afgeweken omdat deze niet wettelijk zijn vastgelegd.

draagkracht
Draagkracht bepaalt de omvang van het bedrag dat de onderhoudsplichtige kan missen ten behoeve van de alimentatiegerechtigde(n).

behoeftigheid

Er bestaat alleen recht op partneralimentatie als de ex-partner behoeftig is; wat wil zeggen dat deze ex-partner onvoldoende inkomsten heeft om in levensonderhoud te voorzien en evenmin in staat is om deze inkomsten te verwerven.

behoefte


Behoefte bepaald het bedrag dat redelijkerwijs nodig is om in het levensonderhoud te voorzien.

akte van verdeling

Wordt meestal opgesteld als de echtelijke koopwoning aan een van de twee partners wordt toebedeeld.

boedelverdeling

Onder de boedel wordt alles verstaan wat waarde heeft en verdeeld moet worden, of de waarde er van. Te denken valt aan de meubels, de auto, het tuingereedschap, het servies, etc. Maar ook de bankrekeningen. Uitgezonderd zijn de ‘verknochte goederen’: wat er met de koopwoning gebeurd wordt in het algemeen vóór de boedelverdeling geregeld.

verknochte goederen
Verknochte goederen, zoals sieraden, kleding en erfenissen of schenkingen zijn niet automatisch gemeenschappelijk eigendom. De verknochte goederen behoren toe aan de eigenaar en hoeven niet altijd meegenomen te worden in de boedelverdeling.


omgangsregeling
Regeling c.q.  onderling gemaakte afspraken waarop en wanneer de niet verzorgende ouder de kinderen mag zien of bij zich mag hebben.

pensioenverevening

Wanneer er sprake is van een huwelijk in algehele gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap worden ook de pensioenaanspraken onder de (ex)partners verdeeld. Dit betreft zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen en wordt berekend door de pensioenuitvoerder.

conversie

Betreft het omzetten van het ouderdomspensioen, dat door de partners tijdens het huwelijk is opgebouwd, in een eigen recht op ouderdomspensioen.

geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap komt in grote lijnen overeen met een huwelijk in gemeenschap van goederen. Een groot verschil is dat de ontbinding veel eenvoudiger kan zijn.  Mits er geen kinderen zijn kan de ontbinding via een notaris of advocaat geregeld worden door middel van een verklaring en een convenant.

co-ouderschap na scheiding

Co-ouderschap is een regeling waarbij de zorg, het woonverblijf en de kosten voor de kinderen na hun scheiding zo veel mogelijk gelijk tussen de ouders wordt verdeeld.

vrije verkoopwaarde

De marktwaarde die een woning bij niet gedwongen verkoop oplevert.

executiewaarde 

De waarde van een woning wanneer deze gedwongen door derden zou worden verkocht.  Ca 60% van de vrije verkoopwaarde.

verplichte verkoopwaarde

Betreft ca 80% van de huidige marktwaarde; verkoop vrijwel zeker binnen 3 maanden.

acte van berusting

Nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven aan de advocaat stelt deze een acte van berusting op.  Deze dient door beiden te worden ondertekend. Indien een van u weigert om de acte te ondertekenen kan de echtscheiding pas worden ingeschreven nadat de termijn om hoger beroep in te stellen is verstreken. Deze termijn bedraagt drie maanden.


voorlopige voorziening
Indien een echtscheiding een langdurig proces dreigt te gaan worden kan het zijn dat er voorlopige voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld doordat de partners niet meer onder een dak kunnen blijven wonen maar er niet uitkomen wie er in de echtelijke woning mag blijven wonen. Of als er onenigheid is over de (voorlopige) betaling voor de kinderen en/of partner. Een advocaat kan dan bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Deze blijft tijdens de echtscheidingsprocedure van kracht, mits binnen 4 weken na de uitspraak van de voorlopige voorziening het echtscheidingsverzoek wordt ingediend. Wees er van bewust dat de daadwerkelijke uitspraak van de rechter later heel anders kan uitpakken dan de voorlopige voorziening.

kinderverhoor

Volgens de wet is de rechter verplicht minderjarige kinderen vanaf 12 jaar te horen. In dit kinderverhoor zal de rechter vragen stellen zoals waar het kind wil wonen en of hij of zij het eens is met het ouderschapsplan. Ook of er nog andere dingen over de echtscheiding besproken moeten worden. Bij dit gesprek zijn de ouders niet aanwezig.  De kinderen zijn niet verplicht om te komen. Als ze het niet willen mogen ze ook een brief naar de rechter schrijven.  Dat geldt ook voor jongere kinderen. De wensen van de kinderen zullen worden getoetst aan het ouderschapsplan.paraplugesprek
Als de ouders uit elkaar gaan is het van groot belang dat de kinderen hier op de juiste wijze over worden ingelicht. De ouders vertellen het samen aan alle kinderen tegelijk, afhankelijk van de leeftijd. Hierbij dient niet vergeten te worden dat aan de kinderen de voor hun meest belangrijke dingen verteld worden. Dat de ouders samen alles aan het regelen zijn, dat de ouders allebei nog wel heel veel van hun kinderen houden, dat ze ook willen dat het contact met de andere ouder ook goed blijft en dat de scheiding van hun ouders zeker niet hun schuld is. Aansluitend een gesprek waar de kinderen gaan wonen en hoe de omgangsregeling er ongeveer uit zal komen te zien.  

toevoeging

Een subsidie voor de kosten van mediation, die door de mediator kan worden opgevraagd.
Toevoeging wordt toegekend indien het inkomen van een of beide partners beneden een vastgestelde inkomensgrens ligt èn er geen belasting wordt betaald in box 3 van de inkomstenbelasting.